Giới thiệu
Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có: Giám đốc, các Phó giám đốc, phụ trách Kế toán và các phòng ban chức năng.
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Cập nhật ngày 9/20/2014
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM


                  

            

       
Giám đốc
Đỗ Văn Thái
04 3 8589535
Phó giám đốc
  Đồng Văn Huyên
04 3 5510410
Phó giám đốc
Lê Tiến Thành
04 3 5510411

Chia sẻ nội dung