Giới thiệu
Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có: Giám đốc, các Phó giám đốc, phụ trách Kế toán và các phòng ban chức năng.
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Cập nhật ngày 9/22/2014

Ngày 07 tháng 5 năm 2010 Hội đồng quản trị Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ký Quyết định số 130/QĐ-HĐQT thành lập Chi nhánh Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai - Trung tâm Quy hoạch - Tư vấn và Dịch vụ đất đai trên cơ sở thành lập mới từ một số bộ phận của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thuộc Công ty Đo đạc ảnh địa hình trước đây.

Ngày 28 tháng 9 năm 2010 Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ký Quyết định số 276/QĐ-HĐTV về việc chuyển Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Ngày 12 tháng 11 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2915/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai thành Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường.

Ngày 14 tháng 5 năm 2016 Hôi đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường đã ký Quyết định số 11/QĐ-HĐQT về việc thay đổi hình thức hoạt động của chi nhánh. 

Thành lập: Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường - Chi nhánh công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường trên cơ sở chuyển đổi hình thức hoạt động từ chi nhánh công ty TNHH một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai - Trung tâm Quy hoạch - Tư vấn và Dịch vụ đất đai.

Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường - Chi nhánh công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Centre of Planning and Environment Resources Service. Viết tắt bằng tiếng Anh là:COPAERS.

Tên chi nhánh viết tắt: Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường.

Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường - Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty, có con dấu, được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo quy định của pháp luật

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế số 0104581743-006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/06/2010. Đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 24/5/2016.

Trụ sở chính đóng tại: số 143, ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
            

             Điện thoại:     0438 589 535
             Fax:     0435 585 981
             Email:     quyhoachdatdai@datdaivietnam.vn
Chia sẻ nội dung